สมัครสมาชิก

ข้อมูลส่วนตัว

* ชื่อ - นามสกุล :

* หมายเลขบัตรประชาชน :

* ตำแหน่ง :

* มือถือ :ข้อมูลบริษัท / ร้านค้า

* ชื่อสถานประกอบการ (Thai):

* ชื่อสถานประกอบการ (Eng):

หมายเลขหนังสือรับรอง :

* รูปแบบธุรกิจ :
เจ้าของคนเดียว หุ้นส่วน/ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 
บริษัทจำกัด อื่นๆ

* ประเภทธุรกิจ :
ภาคการผลิต ภาคการค้า (ค้าปลีก / ค้าส่ง)

 
ภาคบริการ อื่นๆ

* สินค้า/ผลิตภัณฑ์ :

* ที่อยู่ :

* จังหวัด :

* รหัสไปรษณีย์ :

* โทรศัพท์ :

แฟกซ์ :

* อีเมล์ :

เว็บไซต์ :ข้อมูลการเข้าใช้ระบบ

* USERNAME :
เข้าสู่ระบบสมาชิก Thailand Business.in.th เป็น Email ของท่าน

* รหัสผ่าน :

* ยืนยันรหัสผ่าน :รายละเอียดการสั่งซื้อ และการชำระเงิน

* แพคเกจ :

* ระยะเวลา :

นโยบายและเงื่อนไขข้อตกลง :
Thailand Business.in.th มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นในบริการของ Thailand Business.in.th จึงขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้
1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านได้ให้ หรือผ่านการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ของทาง Thailand Business.in.th ทั้งหมด ท่านยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ Thailand Business.in.th ซึ่ง Thailand Business.in.th จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุด ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
1.2 ในกรณีที่ท่านได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ส่วน Thailand Business.in.th ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และส่วน Thailand Business.in.th ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
1.3 ผู้ใช้บริการตกลงว่า จะไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ลงเนื้อหาในเว็ปไซต์ ส่งเนื้อหา รวมถึง การนำข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความ และรูปภาพ ที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตนเอง หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายต่อ Thailand Business.in.th และ/หรือบุคคลภายนอก หากปรากฎว่ามีการนำเสนอขายสินค้า และ/หรือให้บริการ ที่มีลักษณะขัด ละเมิดต่อกฎหมายตามข้อความ ในวรรคนี้ หรือ Thailand Business.in.th มีเหตุผลในการสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง Thailand Business.in.th ขอสงวนสิทธิ ในการปิดเว็บไซต์ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และ Thailand Business.in.th ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
2. สิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ
Thailand Business.in.th มีนโยบายในการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้า Thailand Business.in.th จะไม่ทำการตรวจสอบ แก้ไขข้อมูล เว้นแต่ว่า Thailand Business.in.th มีความเชื่อที่ดีว่า การกระทำดังกล่าว จำเป็นเพื่อที่จะ
* ทำตามความต้องการทางกระบวนการด้านกฎหมาย
* เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของ Thailand Business.in.th
* เพื่อบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการของ Thailand Business.in.th
* กระทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าท่านอื่น
3. การไม่มีตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใดๆ
3.1 Thailand Business.in.th ไม่มีตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใดๆ กับหน่วยงาน ร้านค้า บริษัท บุคคลอื่นใด Thailand Business.in.th ขอเรียนว่า หากมีผู้อื่นใด นำเสนอข้อมูลหรือแจ้งข้อความ หรือบอกให้กระทำการที่นอกเหนือจากเว็บไซต์ Thailand Business.in.th แจ้งไว้ หากก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลภายนอก จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิ ความรับผิด และ/หรือ ภาระผูกพันทาง กฎหมายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ระหว่าง Thailand Business.in.th เจ้าของข้อมูลข่าวสาร ผู้ใช้บริการ สมาชิกของเว็บไซด์ และบุคคลภายนอก
4. สิทธิตามกฎหมาย
4.1 เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์ Thailand Business.in.th เป็นเนื้อหาอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยชอบด้วยกฎหมายของ Thailand Business.in.th หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Thailand Business.in.th ทาง Thailand Business.in.th จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที
5. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
5.1 อาจมีการปรับปรุง แก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงขอให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุก ครั้งที่ใช้บริการของ Thailand Business.in.th

ยอมรับนโยบายและเงื่อนไขข้อตกลงในการรับบริการ