ข้อมูลข่าวสาร

พาณิชย์ เพิ่มพันธมิตรขยายเครือข่ายพัฒนาธุรกิจไทย (view : 2,514)

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสร้างระบบการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมขยายขอบเขตการพัฒนาธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเติบโตให้แก่ภาคธุรกิจ และสามารถแข่งขันได้ในตลาด AEC

อ่านต่อ »

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รวบรวมจัดพิมพ์หนังสือรวมกฎหมายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขึ้นใหม่ โดยได้ปรับปรุงตัวบทกฎหมาย 9 ฉบับ (view : 2,323)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามกฎหมายหลายฉบับ นอกจากนั้น ยังมีกฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งกฎหมายและกฎกระทรวงดังกล่าว ปัจจุบันได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

อ่านต่อ »

ประกาศการถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทร้างและการกลับคืนสู่ทะเบียน (view : 743)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะทำการถอนทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานคร ออกจากทะเบียน จำนวน 14,550 ราย

อ่านต่อ »

งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีฯ (view : 1,130)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดสัมมนา เรื่อง "งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีรูปแบบใหม่"ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555

อ่านต่อ »

ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี 2554 (view : 829)

ฯพณฯ องคมนตรี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย เป็นประธานในพิธีมอบ"ประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2554" ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ โดยนายอิทธิพล ช้างหลำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับมอบและร่วมในพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555

อ่านต่อ »

แผนกเศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยอิสลาม ปัตตานี ดูงานกรมฯ (view : 935)

นายธวัชชัย พันธุรัตน์ นิติกรเชี่ยวชาญ เป็นประธานต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ และการจัดการในอิสลามประจำปี 2555 วิทยาลัยอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ศึกษาดูงานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ ห้องม่วงนที ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555

อ่านต่อ »

ประขุมพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์ 12(3/2555) (view : 956)

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์ ครั้งที่ 12 (3/2555) ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่15 มีนาคม 2555

อ่านต่อ »

ประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยี 4-3/2555 (view : 755)

นายนิลสุวรรณ ลีลารัศมี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนคำรับรองเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และแนวทางในการติดตามการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 4- 3/2555 ณ ห้องประชุมม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555

อ่านต่อ »

บริหารคุณภาพธุรกิจบริการผู้สูงอายุ (view : 816)

นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการคุณภาพกับธุรกิจบริการผู้สูงอายุ ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555

อ่านต่อ »

ร้านค้าออนไลน์บน www.dbdmart.com (view : 1,257)

นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดตัว"การสร้างร้านค้าออนไลน์บน www.dbdmart.com" เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

อ่านต่อ »

ประชุมการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น (view : 838)

นายอิทธิพล ช้างหลำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตัดสินการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 ณ ห้องม่วงส่าหรี ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

อ่านต่อ »

ธรรมาภิบาล และสนง.บัญชีคุณภาพ (view : 744)

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้ประกอบธุรกิจ เรื่อง"พัฒนาความรู้มุ่งสู่ธรรมาภิบาล และเสริมสร้างคุณภาพสำนักงานบัญชี" ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555

อ่านต่อ »

แถลงข่าวข้อมูลจดทะเบียนธุรกิจ ก.พ.2555 (view : 690)

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงข่าวข้อมูลการจดทะเบียนธุรกิจเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้อง KM ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2555

อ่านต่อ »

กสท โทรคมนาคม ศึกษาดูงานกรมฯ (view : 854)

นายชัยณรงค์ โชไชย ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนธุรกิจ เป็นประธานต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) จำนวน 36 คน เยี่ยมชมและดูงานการบริหารจัดการสารสนเทศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

อ่านต่อ »

ประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว (view : 897)

นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ครั้งที่ 5/2554 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554

อ่านต่อ »

แถลงข่าวนิติบุคคลส่งงบการเงิน รอบปีบัญชี 2553 (view : 894)

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานแถลงข่าวนิติบุคคลนำส่งงบการเงิน รอบปีบัญชี 2553 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

อ่านต่อ »

MOU เชื่อมโยงข้อมูลการประกอบธุรกิจ (view : 789)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบเชื่อม โยงข้อมูลการประกอบธุรกิจ(e-Doing Business) ร่วมกับ 9 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานพันธมิตรเดิม 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมสรรพากร และสำนักงานประกันสังคม และหน่วยงานพันธมิตรใหม่ 7 หน่วยงาน

อ่านต่อ »

นักศึกษาสถาบันพระปกเกล้า เยี่ยมชมกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (view : 689)

นายอิทธิพล ช้างหลำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาจากสถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 10 ที่เข้าเยี่ยมชมสำนักงาน พร้อมศึกษาระบบการทำงานจริงและฟังการบรรยายสรุปกฎหมายมหาชนจำกัด

อ่านต่อ »