พาณิชย์ เพิ่มพันธมิตรขยายเครือข่ายพัฒนาธุรกิจไทย

Page View : 2,515

   พาณิชย์  เพิ่มพันธมิตรขยายเครือข่ายพัฒนาธุรกิจไทย

                         กระทรวงพาณิชย์  โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสร้างระบบการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมขยายขอบเขตการพัฒนาธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเติบโตให้แก่ภาคธุรกิจ  และสามารถแข่งขันได้ในตลาด AEC  

                          นายศิริวัฒน์   ขจรประศาสน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สร้างแนวทางการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่องเพื่อให้ภาคธุรกิจไทยสามารถปรับตัวในเชิงรุกสามารถก้าวล้ำหน้าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการค้า โดยให้สถาบันการศึกษาเข้ามา  มีส่วนร่วมในการศึกษาวิจัยและดำเนินการพัฒนาองค์ความรู้ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จัดทำแนวทางการพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน   และยกระดับคุณภาพมาตรฐานธุรกิจเป้าหมายแต่ละสาขาอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาธุรกิจไปยังสถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาคเพื่อเป็นแกนหลักในการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจในแต่ละพื้นที่  ซึ่งได้ดำเนินงานในรูปแบบของ DBD  Academy ไปแล้ว  5  สาขา ประกอบด้วย Logistic ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี e-Commerce  ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Franchise ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม Business Innovation ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  และศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจ ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

                         รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  กล่าวเพิ่มเติมว่า  การดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการจัดทำองค์ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรและพัฒนาธุรกิจเป้าหมาย  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจไทยในระดับหนึ่ง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องขยายการดำเนินงาน DBD Academy ให้ครอบคลุมการพัฒนาธุรกิจในแต่ละด้าน และแต่ละสาขาเพื่อตอบสนองต่อโลกการค้ายุค AEC ที่กำลังจะมาถึงในเวลาอันใกล้นี้   จึงมอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งดำเนินการขยายเครือข่ายความร่วมมือเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2555 จะขยายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยอีก  4  แห่ง ใน 4  สาขาธุรกิจ  ได้แก่
- Cyber Learning Academy ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรังสิต
- Asian Trends Academy ร่วมกับ สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย
- Marketing Case Academy ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
- Branding Academy ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

                         ทั้งนี้  ความร่วมมือดังกล่าว  มุ่งเน้นการสร้างศักยภาพและพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการให้กับผู้ประกอบการ โดยส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจ  ตลอดจนสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SMEs ที่มีจำนวนกว่า 3 ล้านราย ซึ่งเป็นรากฐานที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีศักยภาพพร้อมแข่งขันในตลาดระดับสากล 


ลงข้อมูลเมื่อ : 15/05/2555 10:56