แบบนำส่งงบการเงิน (ส.บช.3) ฉบับใหม่ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการส่งงบการเงิน ใช้ในการส่งงบการเงิน เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Page View : 11,470
หลักเกณฑ์ในการยื่นงบการเงิน 
รายละเอียดและแบบพิมพ์
1. ประกาศกรม เรื่องแนวทางปฏิบัติในการส่งงบการเงิน รอบปีบัญชี 2554 ของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี การส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทมหาชนจำกัดและการส่งงบดุล และรานงานประจำปีของสมาคมการค้า และหอการค้า พ.ศ. 2554
2. ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นงบการเงิน พ.ศ.2555
3.

ประกาศกรม เรื่อง การส่งรายงานประจำปีและยื่นบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทมหาชน จำกัด ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

4.

ประกาศกรม เรื่องกำหนดวิธีการยื่นแบบนำส่งงบการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ระหว่างประเทศ (แบบ ส.บช.3/1) พ.ศ.2550

5. คู่มือการนำส่งงบการเงิน ประจำปี 2555
6. แบบพิมพ์
 

  * แบบ สบช. 3 (.pdf) 
  * แบบ บอจ. 5 (.pdf)
  * แบบ บมจ. 006 (.pdf)
  * หนังสือนำส่งสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  * แบบพิมพ์ สบช. 3/1
     (คำอธิบายการกรอกแบบ สบช. 3/1) 
     (คำแนะนำในการยื่นแบบ สบช. 3/1)
     (ตัวอย่างการกรอก สบช. 3/1)

7. คำชี้แจงงบห้างหุ้นส่วน ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องมีรายงานผู้สอบ
8. ตรวจสอบการแจ้งรายชื่อ ธุรกิจของผู้สอบบัญชี
9. แบบบันทึกยินยอมชำระค่าปรับ


ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการรับงบการเงิน


ลงข้อมูลเมื่อ : 15/05/2555 10:40