กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รวบรวมจัดพิมพ์หนังสือรวมกฎหมายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขึ้นใหม่ โดยได้ปรับปรุงตัวบทกฎหมาย 9 ฉบับ

Page View : 2,324


      กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามกฎหมายหลายฉบับ นอกจากนั้น ยังมีกฎกระทรวง ประกาศ 

คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งกฎหมายและกฎกระทรวงดังกล่าว ปัจจุบันได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ... กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้รวบรวมจัดพิมพ์หนังสือรวมกฎหมายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขึ้นใหม่ โดยได้ปรับปรุงตัวบทกฎหมาย 9 ฉบับ เพิ่มเติมกฎกระทรวง ประกาศและคำสั่งต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ทันสมัยยิ่งขึ้น

Ø  กฎหมาย 9 ฉบับ  ประกอบด้วย  ×

 

      1.    ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3  ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท

      2.    พระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด  บริษัทจำกัด

             สมาคมและมูลนิธิ พ.ศ. 2499

      3.    พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499

      4     พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

      5.    พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542

      6.    พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

      7.    พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547

      8.    พระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509

      9.    พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509

(1 ชุด :  9 เล่ม  บรรจุในกล่องสวยหรู  สั่งจองด่วน !   ในราคาพิเศษเพียง  1,200  บาท  เท่านั้น)

 
โปรดคลิ๊ก!

 


ลงข้อมูลเมื่อ : 15/05/2555 10:37