Đăng nhập

Đăng kí
Quên mật khẩu

News

พาณิชย์ เพิ่มพันธมิตรขยายเครือข่ายพัฒนาธุรกิจไทย

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสร้างระบบการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน พร้อมขยายขอบเขตการพัฒนาธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการเติบโตให้แก่ภาคธุรกิจ และสามารถแข่งขันได้ในตลาด AEC

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รวบรวมจัดพิมพ์หนังสือรวมกฎหมายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขึ้นใหม่ โดยได้ปรับปรุงตัวบทกฎหมาย 9 ฉบับ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามกฎหมายหลายฉบับ นอกจากนั้น ยังมีกฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ออกตามกฎหมายดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ซึ่งกฎหมายและกฎกระทรวงดังกล่าว ปัจจุบันได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา